Creatief en Positief...JIJ kan en JIJ bent... MEERDANJIJDENKT!

ANBI status

De statutaire naam is Stichting Meer Dan Jij Denkt, statutaire zetel Amsterdam. Datum akte van oprichting is: 30-07-2015. Toekenningsdatum van de ANBI status is 01-01-2018.

KvK nummer

63862174

RSIN

855431593

Bestuur

Voorzitter: Jane Arifa Badoella
Vice-voorzitter : Rebekka van Soest-Kattenberg
Penningmeester: Jochem Mimpen

Bestuursontwikkelingen van 2018 naar 2020:
Voormalig voorzitter de heer Tinus de Geest overleed in 2019, hij is opgevolgd door mevrouw Jane Arifa Badoella.

Penningmeester de heer Stanton is vervangen door de heer Jochem Mimpen per 1 februari 2021.

Bezoekadres

George Gershwinstraat 162, 1544NZ in Zaandijk

Contact

Email: info@stmeerdanjijdenkt.nl
Telefoonnummer: 06-11734060

Doelstelling

De stichting heeft tot doel het behartigen van de geestelijke en maatschappelijke belangen van jongeren, hetzij schoolgaande jeugd of jongvolwassenen die studeren, werken of werk zoeken. Wij willen met hen naar mogelijkheden kijken om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Deze jongeren willen wij ondersteunen door hun creatieve kanten te ontwikkelen. Daarnaast maken we gebruik van de bestaande sociale netwerken en de verschillende relevante instellingen en organisaties.

Wij willen waar nodig:
1 in hun geestelijke nood voorzien (geloofs- en zingevingvragen beantwoorden)
2 hun talenten stimuleren en ontwikkelen
3 hun gevoel van eigenwaarde herstellen
4 hen in contact brengen met personen uit verschillende maatschappelijke en etnische culturen om verbinding tot stand te brengen (bruggen bouwen)
5 jongeren een hoopvolle toekomst bieden
6 jongeren die een problematische gezinssituatie kennen in contact brengen met jongeren die een stabiele gezinssituatie hebben (zodat de jongeren elkaar tot steun kunnen zijn)
7 bedrijven en organisaties benaderen, waarbinnen jongeren zich positief kunnen
profileren (door bijvoorbeeld stage te lopen, vrijwilligerswerk te doen, presentaties te geven, et cetera)
8 de jongeren begeleiden tot een succesvolle participatie binnen de arbeidsmarkt.

Het beleidsplan

Link naar beleidsplan: Beleidsplan 2021

Het Huishoudelijk Regelement

Link naar het Huishoudelijke Regelement: Huishoudelijk Regelement 2022

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

In april 2019 vond de laatste activiteit (tekenworkshop) plaats. In 2020 zijn er geen activiteiten verricht voor de stichting. De recente bestuurswissel van einde 2020 zal voor het jaar 2021 verschillende activiteiten faciliteren. Het nieuw bestuur start per 1 mei 2021 met het ontwikkelen van nieuwe projecten.

Wij zullen in de tweede helft van 2021 een start maken met het project “Muziek en zang / creatief lezen en schrijven”. Eind juni zal het projectplan op de website geplaatst worden.

Baten en lasten:

2021
Inkomsten       € 680,25
Kosten             € 2372,98
Overschot       €  -1692,73

2020
Inkomsten       € 145.00
Kosten             € 764.43
Overschot       €  -619.43

2019
Inkomsten       € 495.00
Kosten             € 287.40
Overschot       € 372.98

2018
Inkomsten       € 1,369.05
Kosten             € 1,061.81
Overschot       €  307.24

2022:

2021:

Toelichting 2020: Om de gelden van de stichting in lijn te brengen met de doelstelling is er in 2020 gekozen een gift van 500 euro over te maken aan een stichting voor noodhulp voor kinderen in Pakistan.

Bekijk onze Facebook pagina voor meer foto's van onze activiteiten!